Ayudas Vivienda 2019

Parte del compromiso social político es mediar entre los gestores de la administración pública y los ciudadanos para poder trasladarles las ayudas de las que disponen.

Miembros del PP de Culleredo ha asistido a la presentación de ayudas en materia de vivienda para informaros en los próximos días de las 17 medidas (y alguna más) que la Xunta pone a vuestra disposición.

Biblioteca Culleredo

No DOGA Nº 125, do  Mércores 3 de xullo de 2019,   resolveuse a convocatoria de subvencións ás entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia da Consellería de cultura e Turismo.

 • 1.026,31 €  para á Axencia de Lectura Municipal Cardeso Liñares

Subvenciones Xunta 2019

 • Secretaría xeral da Igualdade
  • Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2018 e a data do fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e os requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras. Debe tratarse de empresas coa categoría de micro ou pequenas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten: empresarias individuais, sociedades civís ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado.
 • Instituto Galego da Vivenda e Solo (VI400A)
  • As persoas físicas maiores de idade que, tendo menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude, reúnan determinados requisitos.
 • Instituto Galego de Vivenda e Solo (VI408H)
  • No ámbito da área de rehabilitación e renovación urbana (ARI) dos Camiños de Santiago, poderán ser persoas ou entidades beneficiarias das subvencións desta convocatoria: a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal. b) As agrupacións de persoas propietarias. c) As persoas físicas propietarias de edificios ou vivendas. No ámbito da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais das recollidas no punto anterior, tamén poderán ser persoas beneficiarias das subvencións desta convocatoria: – As persoas físicas con algún dereito real sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito. – As persoas titulares dunha concesión sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito.
 • Instituto Galego de Vivienda e Solo (VI482C)
  • Poderán ser persoas beneficiarias deste programa as vítimas de violencia de xénero, segundo o previsto no artigo 2 das bases reguladoras, sempre que cumpran os requisitos previstos no artigo 3 das citadas bases.
 • Dirección Xeral de Comercio e Consumo (CO300D)
  • As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que cumpran  os  requisitos da Orde.
 • Dirección Xeral de Enerxía e Minas (IN315A)
  • Entidades sen ánimo de lucro cuxo obxecto ou actividades estean relacionadas coa minaría. As ditas entidades non deberán exercer unha actividade económica ofrecendo bens ou servizos nun mercado determinado, salvo que dispoñan de contabilidade separada para as actividades económicas e as subvencionadas. En todo caso, serán admitidas como entidades sen ánimo de lucro as universidades, con ensinanzas universitarias e/ou apoio á investigación en ámbitos do coñecemento relacionados coa minaría, e os colexios profesionais dos enxeñeiros de minas, enxeñeiros técnicos de minas e xeólogos. As persoas beneficiarias deberán desenvolver actividade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Dirección Xeral de Enerxía e Minas (TR341Q)
  • As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria. 2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes requisitos: a) Ter unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses. b) Ter a empresa unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na última declaración realizada. c) Ter a empresa unha base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada inferior a 30.000 euros. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este importe de 30.000 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF.
 • Axencia de Turismo de Galicia
  • Poderán solicitar estas bolsas os/as alumnos/as que reúnan os requisitos académicos e económicos que establece esta resolución e teñan feito, se procede, a reserva de praza nalgunha das titulacións do CSHG para o curso 2019/20.
 • Fondo galego de garantía Agraria
  • Poderán solicitar a axuda as persoas físicas ou xurídicas que exerzan a actividade de produción e/ou comercialización dos produtos subvencionables sinalados no anexo I da resolución, cuxas empresas ou establecementos estean dados de alta no correspondente rexistro sanitario oficial, Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos (RXSEAA) ou Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos (Regasa), que figuren na listaxe do FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) de participantes aceptados para distribuíren froita e leite escolar, curso 2019/20, na Comunidade Autónoma de Galicia, e que reúnan os requisitos establecidos na resolución.

Pleno de Organización

Salarios del grupo de gobierno PSOE:

-Alcalde: +20%

-Dedicaciones exclusivas: pasan de 3 a 6 (+54%)

-dedicaciones parciales: pasan de 1 a 4 (+300%)

Aumento de la masa salarial: +54.1%

Si sumamos los concejales que cobran por asistencia, más los asesores que aumentan en número y categoría más lo que le corresponde por grupo municipal, llegamos casi a los 600.000 euros anuales. En 4 años 2.4 millones de euros en salarios del grupo socialista.

Desde el grupo popular consideramos que el Sr. Alcalde ha puesto el listón muy alto a su futura gestión y la de su equipo de gobierno y que esta subida solo es justificada si viene aparejada de inversiones del resto de administraciones públicas para Culleredo. Aplicando la regla del 3%, las inversiones tendrán que ser de 90 millones de euros, lo que justificaría ese aumento de salarios. Viendo la gestión llevada a cabo por el Sr. Alcalde en estos dos años, creemos que quedará todo en nada y seguirán sin ser capaces de conseguir la finanaciación para el saneamiento de la ría, el vial 18, equipamientos deportivos…

Esto también lo debe de pensar la Interventora municipal, que en el transcurso del pleno pidió la palabra para explicarnos que antes de sus vacaciones todo este aumento de la masa salarial tenía un reparo suspensivo. El portavoz socialista explicó que el interventor accidental había emitido informe favorable pero ella, después de un receso, siguió presentando reparo suspensivo por falta de un plan económico financiero que justifique este aumento del gasto.

Frente a esa subida del equipo de gobierno, está la subida que tiene para la oposición. Una vez más, manipula datos y frente a los titulares de estos días, la asistencia a los plenos por los concejales del grupo popular se queda igual, pues lo que sube por asistencia lo baja por la Junta de Portavoces. En cuanto al aumento de dinero a los grupos municipales elige la opción de mantener un fijo bajo y aumentar a 500 euros la dotación por concejal, beneficiándose ellos nuevamente por ser el grupo con mayoría absoluta en contra de las recomendaciones de la Ley7/1985 que estipula un componente fijo mayor y el componente variable (en función del número de miembros de cada grupo) menor. El grupo popular se compromete a que la subida total anual que les corresponde de 500 euros la donará a Cáritas Culleredo.

De todo esto nos enteramos por los medios de comunicación, demostrando con su talante que nos queda una dura legislatura en la que tendrá nada en cuenta a la oposición pues no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento para explicarnos sus motivos o intentar llegar a algún acuerdo.

Tampoco hemos sido capaces de que nos explicara el motivo del cambio de horario de los plenos, pasando a la mañana y dificultando de esta forma la asistencia de los vecinos que están trabajando y de los propios miembros de la oposición que no somos funcionarios y trabajamos en la empresa privada. No quiere que haya debate, Sr. Alcalde?. Quiere entorpecer la labor de la oposición? También lo demuestra sacando competencias del Pleno y dándoselas  a la Junta de Gobierno, como es el caso de las concesiones administrativas.